SEIKI Blu-Ray Remote Control Codes

Seiki BLU-RAY PLAYER 3 DIGIT REMOTE CODES:
363
113
258
050
505
506
516
523
526

Seiki BLU-RAY PLAYER 4 DIGIT REMOTE CODES:
0178
5006
0002

Seiki BLU-RAY PLAYER 5 DIGIT REMOTE CODES:
10178
11864

LG codes may work with SEIKI